روش تدریس علوم اجتماعی

روش تدریس علوم اجتماعی
10182259 1 500x500 روش تدریس علوم اجتماعی
مشاوره خانواده

مشاوره خانواده,مشاوره ازدواج,مشاوره آنلاین

« اصطلاح تدریس ،اگر چه در متون علوم تربیتی مفهومی آشنا به نظر می رسد ،اکثر معلمان مجریان پروگرام های درسی با معنی و ماهیت درست آن آشنایی دارند . برداشتهای مختلف معلمان از مفهوم تدریس می تواند در نگرش آنان نسبت به دانش آموزان نحوه ی کار کردن با آنها تأثیرمثبت یا بد بر جای گذارد . برداشت چند گانه از مفهوم تدریس می تواند دلایل مختلف ی داشته باشد ؛از مهمترین آنها ضعف دانش پایه اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از دیدگاه های مختلف تربیتی است. برخي وقتها آشفتگی اغتشاش در درک مفهوم ها تربیتی به میزانی است که خیلی ی از کارشناسان ، معلمان دانشجویان این رشته مفاهیم ی چون پرورش ، آموزش ،تدریس و حرفه آموزی را یکی تصور می کنند وبه جای به کار می برند . این مفاهیم اگر چه احتمال دارد در برخي جهات وجوه مشترک در هم تنیده داشته باشند کلا ً مفهوم ها مستقلی می باشند و معنای ویِژگزینشه خود را دارند .

پرورش یا تربیت «جریانی است منظم و مستمر که هدف آن هدایت افزایش جسمانی ، شناختی اخلاقی اجتماعی یا به طور کلی بیشتر شدن تمام جانبه شخصیت دانش آموزان در جهت کسب درک معارف بشری هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز یاری به شکوفا شدن استعداد آنان است » (سیف ،۱۳۷۹ ، ۲۸ ) . بر اساس چنین تعریفی پرورش نظام است نظامی که کارکرد مهم اش شکوفا کردن استعداد تربیت شهروندانی است که هنجارهای مورد پذیرش جامعه راکسب کنند و متعهد به ارزشهای آن باشند . حتی بسياري از مالک نظران تربیتی کارکردی فراتر از کارکرد ذکر شده برای پرورش قائلند و معتقد هستند که القای ارزشها و سنتها و اخلاقیات پذیرفته شده جامعه به افراد یکی از قدیمی ترین دیدگاه پرورشی است به جای چنین کارکردی ،نظام تربیتی باید افزایش مهارتهای شناختی از قبیل اندیشه انتقادی ، نقد ارزشها و مهارتهای گروهی را در کانون کارکرده ای قرار دهد تا زمینه ی مردم سالاری در جامعه فراهم شود . (میلر ،۱۹۸۳) گروهی دیگر بر این باورند که نظام تربیتی باید علت تغییر تحول اجتماعی باشد . (فریره ، ۱۹۷۲ )

نقد مفهوم ها کارکرده ای ذکر شده نشان می دهد که به هیچ وجه نمی توان مفهوم «پرورش » را با مفهوم ها ی چون روش ،تدریس و یا حرفه آموزی یکی دانست .پرورش مفومی کلی است که می تواندبقیه مفهوم ها را در درون خود جای دهد .

مفهوم آموزش برخلاف پرورش یک نظام نیست بلکه آموزش کار ی است هدفدار واز پیش طراحی شده ،که هدفش فراهم کردن فرصتها موقعیت هایی است امر یادگیری را در درون نظام پرورشی تسهیل نماید و سرعت بخشد .پس آموزش وسیله ای است جهت پرورش نه پرورش .روش یک کار معین دقیق طراحی شده است ؛پس هدفهای آن دقیق تر معین تر و زودرستر از هدفهای پرورشی است .آموزش شاید با معلم ویا بدون معلم از طریق فیلم جالب ،رادیو ،تلویزیون وبقیه رسانه ها صورت گیرد .

مفهوم تدریس به آن بخش از کار های آموزش ی که با حضـور معلم در کلاس درس اتفاق می افتد اطلاق می شود . تدریس بخشی از روش است و همچون روش یک سلسله کار های منظم هدفدار واز پیش تعیین شده را در بر می گیرد و هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری از طرف معلم است . به آن پارت از کار های روش ی که به وسیله ی رسانه ها بدون حضور تعلت معلم با دانش آموزان صورت می گیرد به هیچ وجه تدریس گفته نمی شود. پس روش معنایی عامتر از تدریس دارد . به جمله دیگر می توان گفت هر تدریسی روش است ،ولی هر روش ی شاید تدریس نباشد .

چهار ویژگی ویِژگزینشه در تعریف تدریس وجود دارد که عبارتند از :

الف ) وجود تعلت بین معلم دانش آموزان

ب) فعلیت بر اساس اهداف معین واز پیش تعیین شده

ج ) طراحی منظم با تذکر به موقعیت و امکانات

د) ایجاد فرصت و تسهیل یادگیری . » ( شعبانی ،ص ۹ ۱۳۸۲)

تعریف تدریس :

« تدریس جمله است از تعلت یا رفتار متقابل معلم شاگرد ، بر طبـق طراحی منظم و هدفدار معلم ،برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد . تدریس مفاهیم مختلف مانند نگرشها گرایشها ،باورها ، عادتها نحوه های رفتار وبه طور کلی انواع تغییراتی راکه می خواهیم در شاگردان ایجاد کنیم، دربر می گیرد .» (میرزا محمدی ،ص ۱۷ ۱۳۸۳)

روش های نوین تدریس

روش کنفـــــرانس ( گــــرد هم آیی )

«اینروش باراهنمای سخنرانی فرق دارد زیرا در نحوه سخنرانی، معلم مسئول دادن اطلاعات به دانش آموزان است. در حالیکه در اینشیوه اطلاعات بوسیله دانش آموزان جمع آوری ارائه می گردد. اینشیوه می تواند معین نماید که دانش آموزان تا چه اندازه می دانند. اینشیوه یک موقعیت فعال جهت یادگیری به وجود می آورد. نقش معلم در کنفرانس صرفاً هدایت و اداره کردن جلسه و پیشگیری از مباحثاتی است که منجر به انحراف از مساله کنفرانس روال منطقی آن شود. اینآموزش جهت کلیه دروس وسن مختلف کاربر ددارد.

روش شاگــــرد ـ استــــادی

قدمت اینآموزش به زمانی که آدم مسئولیت آ موزش دهی آدم های دیگر را چه از طریق غیررسمی و چه از طریق رسمی به عهده گرفت ،می رسد .و قدمت آن به صدر ادرود برمی گردد مسجد نخستین موسسه ای بود که چنین سیستم ی را جهت تعلیم تربیت مسلمانها به کار برده است. از روشهای تعلیمی که درروش شاگرد ـ استادی حائز ارزش است , نحوه حلقه یا مجلس است, که پیامبر عظیم الشان ادرود از اینشیوه به مردم آن آموزش می داد. تمام افراد در کودکی رفیق دارند نقشی غیر از نقش واقعی گیم کنند ,روش شاگرد ـ استادی به این نقش خیالی, جامه عمل می پوشاند. در اینروش به دانش آموزان مجوز داده می شود که نقش معلم را ایفا کنند. هدف مهم این نحوه آن است که شاگرد , معلم گردد از این طریق تجارب تازه ارزشمند ی به دست آورد .در اینراهنمای ,در صورت فقدان معلمان متخصص, تعداد زیاد ی از دانش آموزان مهارت ویِژگزینشه را آموخته اند می توان از آنها استفاده کرد.

روش چند حســـی ( مختلط )

استفاده از این نحوه مستلزم به کار گرفتن تمام حواس است جریان یادگیری از طریق تمام حواس صورت می گیرد . از طریق کار بست اینروش می توان , مطالب مهارتها را درک کرد , رابطه تاثیر گذار تری برقرار کرد , مهارتها مطالب را از یک موقعیت به موقعیت دیگر تعمیم داد. در یادگیریروش چند حسی به طور کلی از تمام حواس مصرف می شود, به بیان دیگر ,یادگیری بصری که ۷۵ % از مجموع یاد گیری ما از طریق دیدن است , یادگیری سمعی که ۱۳ % از مجموع یادگیری ما از طریق شنیدن است , لمس کردن , که ۶% از مجموع یادگیری ما از طریق لمس کردن است , چشیدن که ۳% از مجموع یادگیری ما از طریق چشیدن است و بوییدن که ۳% از مجموع یادگیری از طریق بوییدن است.

روش حل مسئلــــه

این نحوه یکی از روشهای فعال تدریس است. اگر نظام راهنمای ی بخواهد توانایی حل مسئله را به دانش آموزان یاددهد, (اما مسئله به مفهوم مساله و معضل نیست, به بیان دیگر مسئله موضوعی نیست که جهت ما مساله ایجاد نماید , بلکه رسیدن به هدف در هر اقدامی, به نوعی حل مسئله است, (خورشیدی , غندالی , خوب , ۱۳۷۸) در اینروش آموزش در بستر پژوهش انجام می شود منجر به یادگیری اصیل عمیق پایدار در دانش آموزان می شود. در این نحوه ابتدا معلم بایستی مسئله را معین , پس به جمع آوری اطلاعات توسط دانش آموزان پرداخته شود, و بعد از جمع آوری اطلاعات بر طبـق اطلاعات جمع آوری شده دانش آموزان فرضیه سازی و در نهایت فرضیه ها را ازمون نتیجه گیری شود. اگرروش حل مسئله درست انجام شود می تواند منجر به بارش یا طوفان فکری گردد. به مفهوم اگر معلمآموزش تدریس حل مسئله را به درستی انجام دهد, دانش آموزان می کوشند تا برای حل مسئله با مصرف از تمام افکار اندیشه هایی که دارند, در کلاس راه حلی بیابندو آن را ارائه دهند. به بیان دیگر اگر معلم در نحوه تدریس حل مسئله به درستی عمل نماید , منجر بهروش تدریس بارش مغزی می شود. به طور کلی چنانچه نظام روش پروش بخواهد در جهت تقویت زمینه های بالقوه خلاقیت نقش مهمی ایفا نماید همانا بست روشهای تدریس حل مسئله بارش فکری در کلاس درس توسط معلمان است.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک